Regulamin sklepu internetowego Systemyczyszczenia

Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-30 

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego na stronie systemyczyszczenia.pl 

Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców dokonujących zakupu za pośrednictwem strony systemyczyszczenia.pl 

Niektóre postanowienia Regulaminu mogą dotyczyć jedynie Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumentów lub jedynie Przedsiębiorców. 

Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją regulaminu. 

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego oraz w związku z realizacją zamówień jest Z-water Polska sp. z o.o. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.  

 

I Definicje 

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
 2. Formularz kontaktowy – formularz udostępniony na stronie systemyczyszczenia.pl, umożliwiający kontakt ze Sprzedającym
 3. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie systemyczyszczenia.pl umożliwiający założenie indywidualnego konta
 4.  Formularz zamówienia – formularz udostępniony na stronie systemyczysczenia.pl umożliwiający złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży 
 5. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedającym. 
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
 8. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, za bezpiecznym loginem (stanowiącym adres email) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę; stanowi zbiór danych w systemie teleinformatycznym i umożliwia gromadzenie i dostęp do danych wprowadzanych przez Klienta, danych dotyczących Zamówień złożonych przez Klienta oraz sprawdzenia statusu Zamówień. 
 9. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę polegająca na przesyłaniu na podany przez usługobiorcę adres email informacji o produktach, usługach, promocjach oraz działalności usługodawcy. 
 10. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy sprzedającym a klientem. Produkty oferowane w sklepie internetowym są produktami dostępnymi bez recepty. Wszystkie preparaty są produktami oryginalnymi, zarejestrowanymi i dopuszczonymi do obrotu w Polsce 
 11. Regulamin – ten regulamin sklepu internetowego systemyczyszczenia.pl
 12. Przedsiębiorca – podmiot zawierający umowę ze sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony na stronie systemyczyszczenia.pl przez sprzedającego 
 2. Sprzedający/Usługodawca Z-Water Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polna 17; 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS: 0000912292, REGON: 389481699, NIP: 7831839619 o kapitale zakładowym 5000 zł,
 3. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku przedsiębiorców na prawach konsumenta; w odniesieniu do przedsiębiorców umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego 
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona za pośrednictwem strony systemyczyszczenia.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego przy pomocy formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym a klientem 

II Usługi elektroniczne 

 1. Za pośrednictwem strony systemyczyszczenia.pl usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi elektroniczne tj. dostępu do zawartości strony, w tym do treści, tekstów i multimediów, Konto, Newsletter.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego, usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz regulaminem, w szczególności: 
 3. Zabronione jest podejmowanie przez usługobiorcę aktywności, które mogłyby negatywnie wpływać na funkcjonowanie sklepu internetowego lub usług elektronicznych, destabilizowały ich pracę oraz działań sprzecznych z przeznaczeniem sklepu lub usług elektronicznych, na  przykład stosowanie oprogramowania zakłócającego pracę sklepu internetowego lub usług elektronicznych czy też rozsyłanie lub umieszczenia jako sklep niezamówionej informacji handlowej 
 4. Niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających regulamin, na przykład: treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich 
 5. Poszanowanie praw usługodawcy i osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw własności intelektualnej 
 6. Do korzystania z usług elektronicznych i sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (tj. komputer, tablet, telefon i inne) z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową (tj. Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari).
 7. Do korzystania z niektórych funkcji klepu internetowego i usług elektronicznych, niezbędne może być ponadto konto poczty elektronicznej (email). 
 8. Dostęp do strony systemyczyszczenia.pl i usług elektronicznych jest nieodpłatny. 
 9. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi poprzez rozpoczęcie przez usługobiorcę korzystania ze strony systemyczyszczenia.pl lub skorzystania z określonych usług elektronicznych tj. rejestracji konta, zapisu na newsletter, formularza zamówienia, formularza kontaktowego. Umowa dotycząca świadczenia usług elektronicznych konta i newslettera  jest zawierana na czas nieoznaczony.
 10. W celu skorzystania z usługi elektronicznej konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny wymaganymi danymi, ustalić hasło oraz zaakceptować regulamin. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy i ochrony go przed dostępem osób trzecich. Do jednego adresu email przypisane może być jedno konto. Konto umożliwia wprowadzenie i aktualizowanie danych dotyczących adresów dostawy, przeglądanie historii zamówień, sprawdzenie statusu aktualnie złożonych zamówień. 
 11. W celu skorzystania z usługi elektronicznej newsletter należy podać adres email i wyrazić zgodę na otrzymywanie od usługodawcy newslettera na podany adres email.
 12. Umowa o świadczenie usług elektronicznych dostępu do zawartości strony ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez usługodawcę lub usługobiorcę, z chwilą opuszczenia strony przez usługobiorcę. 
 13. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych usług elektronicznych i usunąć konto lub zrezygnować z otrzymywania newsettera, wysyłając prośbę na adres info@systemyczyszczenia.pl. Usunięcie konta lub rezygnacja z newslettera jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez użytkownika umowy o świadczenie usług elektronicznych. 
 14. Z uwagi na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług elektronicznych za zgodą usługobiorcy. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi, na mocy art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Usługobiorca może jednak w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi elektronicznej. 
 15. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w trybie natychmiastowym tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu dostarczania przez usługobiorcę treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w przypadku gdy usługobiorca wykorzystuje sklep internetowy do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, gdy usługodawca uzyska wiarygodną informację, o tym że, usługobiorca swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników oraz innych osób.
 16. W przypadku usługobiorców będących przedsiębiorcami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie. 
 17. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania usług elektronicznych można zgłaszać usługodawcy pocztą elektroniczną na adres sklep@systemyczyszczenia.pl lub pisemnie na adres usługodawcy. 
 18. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez usługobiorcę. 
 19. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu zamówienia są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku założenia konta usługobiorca zobowiązuje się do aktualizacji podanych danych. 
 20. Korzystanie z usług elektronicznych oraz korzystanie z sieci internetowej, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami, obejmującymi w szczególności: 
 21. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany i inne 
 22. programy śledzące działania użytkownika w sieci, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je autorowi programu 
 23. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing) 
 24. programy szpiegujące 
 25. spam 
 26. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich. 
 27. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci internetowej powinny być zaopatrzone w program antywirusowy. 
 28. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić: zapory sieciowe, regularna aktualizacja oprogramowania, zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów, regularne skanowanie systemu programem antywirusowym, szyfrowanie transmisji danych, nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia, używanie legalnych programów i aplikacji, instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.

III Zawarcie Umowy sprzedaży 

 1. Na podstawie umowy sprzedaży sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na klienta własności produktu oraz dostarczenia produktu klientowi zgodnie z umową sprzedaży, a klient zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu ceny produktu i kosztów dostawy oraz do odebrania produktu. 
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno po zalogowaniu się przez klienta na konto jak również bez posiadania konta, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia w formularzu zamówienia.
 3. Cena produktu podana w sklepie internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). O łącznej cenie produktu, o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli zawarcia umowy sprzedaży. 
 4. Sprzedający może dokonywać zmian cen produktów, wprowadzać nowe produkty do oferty w sklepie internetowym, a także przeprowadzać akcje promocyjne. zmiana ceny dokonana przez sprzedającego nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dodać produkty do koszyka, podać lub zweryfikować dane i adres dostawy, wybrać rodzaj dostawy, wybrać rodzaj płatności, zaakceptować regulamin oraz potwierdzić złożenie zamówienia klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 7. sprzedający w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia przesyła kupującemu potwierdzenie złożenia zamówienia na adres email kupującego podany przez niego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie sprzedającego o przyjęciu zamówienia. Z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. 
 8. Realizacja zamówienia, dla którego wybrano płatność za pobraniem lub płatność przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Realizacja zamówienia, dla którego wybrano płatność przelewem tradycyjnym następuje niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zaksięgowaniu płatności klienta na koncie sprzedającego. Gdy wybrano płatność inną niż za pobraniem lub przy odbiorze, w przypadku braku dokonania płatności w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży zamówienie uważa się za wycofane, a gdy sprzedający potwierdził już przyjęcie zamówienia to umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. 
 9. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych w przypadku dostępności produktu na rynku. Jeżeli klientem jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wydanie produktu powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zakupiony produkt jest wysyłany wybranym przez klienta rodzajem dostawy oraz na adres dostawy i wydania produktu wskazany przez klienta.
 10. Sprzedający do każdego zamówienia dołączy paragon lub na prośbę fakturę VAT.
 11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem i przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego. 
 12. Sprzedający za pomocą sklepu internetowego prowadzi sprzedaż tylko do odbiorców indywidualnych oraz do podmiotów nieprowadzących sprzedaży detalicznej i hurtowej.  

IV Dostawa 

 1. Dostawa Produktu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna chyba, że co innego wynika z umowy sprzedaży. Koszt przesyłki naliczany jest automatycznie w zależności od kwoty zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów dostawy są widoczne w procesie składania zamówienia. 
 3. Sprzedający umożliwia klientom dostawę produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie klienta 
 4. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta korzyści i ciężary związane z produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. W takim wypadku sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Postanowienie to nie ma zastosowania do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

V Płatności 

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego 
  • Płatność poprzez Przelewy24 
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny Produktów i kosztów dostawy w wysokości wskazanej w Zamówieniu. 
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, zapłata następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Sprzedającego. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ponosi koszty transakcji finansowej.

VI Kody rabatowe 

 1. Kod rabatowy to kod uprawniający do skorzystania z rabatu na zamówienie.
 2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Kod rabatowy zawiera informacje o jego wartości. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kod rabatowy może być powiązany z minimalną wartością zamówienia. 
 3. Nie można łączyć kilku kodów rabatowych. 
 4. W celu skorzystania z kodu rabatowego, należy podać kod w formularzu zamówienia. Rabaty na podstawie kodu rabatowego są udzielane automatycznie. 

VII Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie produktu przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku dostarczania zamówionych produktów osobno termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy można wysłać wiadomość zawierającą jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy m.in. na adres email: sklep@systemyczyszczenia.pl
 3. Przykładowy formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży na adres: Z-Water Polska Sp zoo Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu produktu obciąża konsumenta. 
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia konsumentowi produktu. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonych przez konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo dostąpienia od umowy: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ,w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

VIII Reklamacje 

 1. Sprzedający na obowiązek dostarczenia produktu bez wad. Sprzedający od powiada wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu klientowi.
 3. Reklamacje można składać m.in. elektronicznie na adres: sklep@systemyczyszczenia.pl
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Z-Water Polska Sp zoo 
 5. Zaleca się, aby klient w treści reklamacji podał następujące dane: dane kontaktowe, numer zamówienia oraz wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja, datę i opis zgłaszanej wady, żądanie związane z reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną wadą).
 6. Sprzedający udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
 7. Uwzględniając reklamację sprzedający wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę produktu usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sprzedający zwróci klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych produktów. 
 9. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego §8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń 

 1. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowe. Szczegółowe informacje moż na znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
 2. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsu menckich) konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=PL 

X Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców 

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedającym a klientem będącym przedsiębiorcą lub usługodawcą a usługobiorcą będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedającego lub usługodawcy. 
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ter minie 14 dni od dnia jej zawarcia z przedsiębiorcą. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta będącego przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej usługobiorcy będącemu przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia. 
 4. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta będącego przedsiębiorcą sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży. 
 5. Sprzedający jak również jego pracownicy czy też upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta będącego przedsiębiorcą, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełno mocników z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym za utratę zysków, chyba że  szkoda została spowodowana przez sprzedającego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników umyślnie. 
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do klientów bądź usługobiorców będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumentów.

XI Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania przerw i zakłóceń w działalności sklepu internetowego. O przerwach technicznych i czasie ich trwania sprzedający będzie w miarę możliwości informować użytkowników poprzez dostępne środki, np. poprzez umieszczanie komunikatów na stronie sklepu internetowego. 
 2. Działanie sklepu internetowego podlega prawu polskiemu, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu z ważnych przyczyn, za które w szczególności uważa się: zmianę funkcjonalności sklepu internetowego, zmianę danych sprzedającego, poprawę świadczonych usług i obsługi, zmianę przepisów prawa lub zmianę interpre tacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa wskutek orzeczeń sądów oraz decyzji organów oraz usunięcie błędów zawartych w treści regulaminu. 
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. 
 5. W przypadku zmian regulaminu dotyczących usług elektronicznych świadczonych w sposób ciągły tj. konto, usługodawca poinformuje usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie Regulaminu oraz o przysługującym prawie do wypowiedzenia umowy. 
 6. Sprzedający poinformuje o zmianie treści Regulaminu za pomocą komunika tu na stronie Sklepu internetowego.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w karcie.

Continue Shopping